Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τη Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 και ώρα 12 το μεσημέρι, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2024.

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έντεκα (11) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 6 θέσεις για Μάστερ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας
 • 5 θέσεις για Διδακτορικό στις Γαλλικές Σπουδές ή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις ακόλουθες θεματικές:
 1. Διδακτική των γλωσσών: Παιδαγωγικός και ψηφιακός σχεδιασμός, Αξιοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων στη διδακτική πράξη
 2. Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμός: Διεπιστημονικότητα & Διαπολιτισμικότητα
 3. Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, Κριτική σκέψη και λογοτεχνία, Φιλελευθερισμός
 4. Γαλλική λογοτεχνία (20ος και 21ος αιώνας)
 5. Κριτική Ανάλυση Λόγου στη μετάφραση, Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση, Συγκριτική Υφολογία, Λογοτεχνική Σημειωτική και Μετάφραση
 6. Σύγχρονος γαλλικός κινηματογράφος
 7. Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Πληροφορίες:

Από τη Συντονίστρια του Προγράμματος:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά, Τηλ. 22 89 43 78

Email: frynidoa@ucy.ac.cy

Από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 22 89 43 89 Φαξ: 22 89 43 87, Email: french@ucy.ac.cy

Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/frml/el/

Ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών: http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl

—————————————————————————————————————————————-

APPEL À CANDIDATURES POUR LE SEMESTRE D’HIVER 2024-2025

L’École doctorale de l’Université de Chypre annonce qu’elle recevra des dossiers de candidature d’inscription seulement électroniquement pour les programmes post-gradués commençant en septembre 2024. La date limite de dépôt ou d’envoi des dossiers est fixée au 10 mai 2024 à 12h.

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

Onze (11) places pour les programmes post-gradués du Département qui mènent à l’obtention d’un Diplôme de Master ou de Doctorat comme suit:

 • 6 places pour le Master en Didactique du FLE
 • 5 places pour le Doctorat en Études françaises ou en Études européennes dans les domaines de recherche suivants:
 1. Didactique des langues : ingénierie pédagogique et numérique, utilisation d’outils pédagogiques numériques dans la pratique de l’enseignement
 2. Arts, Lettres, Civilisation : Interdisciplinarité et Interculturalité
 3. Philosophie politique et sociale, pensée critique et littérature, libéralisme
 4. Littérature française (20e et 21e siècles)
 5. Analyse critique du discours en traduction, linguistique de corpus et traduction, stylistique comparée, sémiotique littéraire et traduction
 6. Cinéma français contemporain
 7. Humanités numériques

Pour plus d’information contactez :

la Coordinatrice des Programmes du 3e cycle

Professeure associée, Fryni Kakoyianni, tél. 22 89 43 78 Email: frynidoa@ucy.ac.cy

le Secrétariat du Département :

Georgia Soteriou, tél. 22 89 43 89, fax: 22 89 43 87 courriel: french@ucy.ac.cy

Site: http://www.ucy.ac.cy/frml/fr/

Système pour l’inscription: https://www.ucy.ac.cy/postgraduate_appl_en

—————————————————————————————————————————————–

POSTGRADUATE PROGRAM PLACES FOR THE WINTER SEMESTER 2024-2025

The University of Cyprus announces that it will be accepting applications only electronically until 10 May 2024 until 12 noon, for the following postgraduate programs beginning in September 2024.

DEPARTMENT OF FRENCH AND EUROPEAN STUDIES

Eleven (11) places are available for the postgraduate programs which lead to obtaining a Master’s or a PhD degree. The places are distributed as follows:

 • 6 places at Master’s level in Teaching French as a Foreign Language
 • 5 places at the PhD level in French Studies or in European Studies in the following research areas:
 1. Language Teaching: pedagogical and digital engineering, use of digital pedagogical tools in teaching practice
 2. Arts, Letters, Civilisation: Interdisciplinarity and Interculturality
 3. Political and Social Philosophy, Critical thinking and Literature, Liberalism
 4. French literature (20th and 21st centuries)
 5. Critical Discourse Analysis in Translation, Corpus linguistics and Translation, Comparative Stylistics, Literary Semiotics and Translation
 6. Contemporary French cinema
 7. Digital Humanities

For further information, please contact the Coordinator of the postgraduate program:

Assistant Professor Fryni Kakoyianni-Doa, Tel: 22 89 43 78

Email: frynidoa@ucy.ac.cy

The Department’s Secretary:

Tel. 22 89 43 89, Fax: 22 89 43 87, Email: french@ucy.ac.cy

Site: http://www.ucy.ac.cy/frml/fr/

Application system: https://www.ucy.ac.cy/postgraduate_appl_en